Praktyka

cywilna      rodzinna      karna

Praktyka cywilna

Przejrzysta współpraca
Strategia postępowania jest ustalana wspólnie z Klientem. Pomagam Klientowi określić jego cel, a następnie rekomenduję działania, które prowadzą do jego osiągnięcia. Klienci kancelarii są na bieżąco informowani o stanie powierzonej sprawy.

Dobra umowa
Staranne i profesjonalne sporządzenie przejrzystej umowy, regulaminu czy innych podobnych dokumentów lub konsultacja ich treści, zabezpiecza interes moich klientów zapobiegając powstaniu sporu.

Negocjacje przedsądowe
Stanowcze i dynamiczne negocjacje dają szansę uniknięcia długotrwałych, skomplikowanych i kosztowych procesów. Działając w imieniu moich Klientów staram się doprowadzić w krótkim czasie do zawarcia ugód opiewających na satysfakcjonujące kwoty.

Zastępstwo sądowe
Można wygrać sprawę „przegraną”. Można przegrać sprawę „wygraną”. To kwestia doświadczenia oraz znajomości prawa i procedury.

Realna ochrona interesów
Proces cywilny nie jest sztuką dla sztuki, lecz ma prowadzić do realnej ochrony interesów majątkowych. Dlatego dużą wagę przywiązuję do oceny ryzyka, sądowego zabezpieczenia roszczeń przed wszczęciem procesu i pomocy moim Klientom, także na etapie postępowania egzekucyjnego (komorniczego).

W zakresie prawa cywilnego moja praktyka obejmuje przede wszystkim sprawy:

 • prawo umów
 • prawo odszkodowawcze
 • windykacja należności
 • ochrona dóbr osobistych i prawo prasowe
 • prawo nieruchomości
 • ochrona prawa własności oraz ochrona posiadania,
 • prawo konsumenckie
 • prawo autorskie

Praktyka rodzinna

Pełnomocnictwo bez substytucji
Reprezentuję Klienta osobiście na każdym etapie sprawy, w szczególności na każdym posiedzeniu sądowym. W toku sprawy pozostaję w stałym kontakcie z Klientem, na bieżąco reaguję na nowe okoliczności, służę wsparciem i radą.

Przygotowanie klienta do postępowania sądowego
Do współpracy z Klientem podchodzę wszechstronnie, uprzedzam o możliwych działaniach ze strony przeciwnej, zabezpieczam interes Klienta, sugeruję gromadzenie istotnych w sprawie dowodów.

Wgląd w akta adwokata
Zapewniam Klientom pełen wgląd w moją pracę, a także wyczerpująco wyjaśniam zasady, celowość i możliwe konsekwencje prawne i finansowe wszelkich rekomendowanych przeze mnie działań.

Sprawy rodzinne o dużym ciężarze gatunkowym
Prowadząc sprawy rodzinne przed sądami cywilnymi zapewniam równolegle pomoc prawną przed sądami karnymi w zakresie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i rodzinie, w szczególności przestępstw znęcania się, uporczywego uchylania się od alimentacji, uprowadzenia małoletniego, naruszenia nietykalności cielesnej. Prowadzenie równolegle spraw rodzinnych oraz powiązanych z nimi spraw karnych zapewnia kompleksową ochronę praw Klientów.

Polubowne rozwiązywanie spraw rodzinnych
Niektóre sprawy rodzinne mogą być rozstrzygnięte przez samych zainteresowanych z pominięciem drogi sądowej lub potraktowaniem jej wyłącznie jako formalności (np. rozwód bez orzekania o winie). W tych sytuacjach wspieram Klientów pełniąc funkcję doradczą, prowadząc negocjacje, a także przygotowując lub analizując niezbędne dokumenty pod kątem interesu Klienta.

W zakresie prawa rodzinnego moja praktyka obejmuje takie sprawy jak:

 • rozwód i separacja
 • intercyzy
 • wyłączenie odpowiedzialności za długi małżonka
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • podział majątku wspólnego
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach  dziecka
 • zaspokajanie finansowych potrzeb rodziny, alimenty
 • dochodzenie zwrotu nienależnie zapłaconych alimentów
 • pochodzenie dziecka, ustalenie ojcostwa

Praktyka karna

Dyspozycyjność
Podejmuję się obrony w procesie karnym na każdym etapie, począwszy od zatrzymania. Dyspozycyjność zapewnia możliwość niezwłocznego kontaktu z zatrzymanym Klientem celem sprawnego ustalenia linii obrony.

Postępowanie wykonawcze
Reprezentuję skazanych w sprawach o wydanie wyroku łącznego oraz w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. przerwa w wykonaniu kary, dozór elektroniczny).

Procesy odszkodowawcze
Prowadzę sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także o zapłatę odszkodowań z tytułu niewłaściwych warunków odbywania kary.

Oskarżyciel posiłkowy
Zastępuję Klientów w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym odpowiednio w  roli pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Podejmuję się spraw o każdym ciężarze gatunkowym, w szczególności spraw z zakresu przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, rodzinie m.in. przestępstw znęcania się, uporczywego uchylania się od alimentacji, uprowadzenia małoletniego, naruszenia nietykalności cielesnej.

W zakresie prawa karnego moja praktyka obejmuje przede wszystkim sprawy:

 • zażalenia na zatrzymanie
 • zażalenia na tymczasowy areszt
 • obrona na etapie śledztwa
 • obrona przez sądami
 • przygotowanie apelacji
 • przygotowanie kasacji i reprezentacja przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja pokrzywdzonych i pomoc ofiarom przestępstw